Autor

Petr Šimmer

Lhát před Bohem se nevyplácí

Modlitba ve formě rozhovoru s milujícím Otcem a jeho Synem i s Duchem svatým je veliký dar. Je pro mne velikou výsadou, že mohu v průběhu každého dne volat v jakékoli situaci, reagovat na jakýkoli přicházející podnět, kdy vnímám potřebu přinést ho před Boží trůn, či se jen dotazovat, jak mám dané situaci rozumět. Nejkrásnější chvíle prožívám v přírodě, kde mohu nahlas meditovat a hovořit, naslouchat a prosit nebeského Otce, který naslouchá a odpovídá. V Duchu svatém to je přirozené a snadné. Věřím, že modlitby v souladu se světlem přijatým od Pána do dané situace, jsou vyslyšeny, i když viditelný výsledek většinou hned vidět není. Modlit se v Duchu a pravdě je zcela bezpečné.
Téma

Může být náš národ uzdraven?

Zavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2 Par 7,13–14

Slovo