Rubrika

Téma

Bible o přátelství

Přátelství je „hodnotou svého druhu“, napsal teolog Bonhoeffer z nacistického vězení příteli. „Na rozdíl od manželství nebo příbuzenství se netěší žádným uznaným právům“ ani není na rozdíl od manželství či státní moci založeno Božím přikázáním; přece však patří k člověku. Je jako „květy chrpy v obilném poli“, jako závan z říše svobody, jež obklopuje lidské povinnosti.

Bible o přátelství mluví zřídka, a když ano, pak jaksi mimoděk (výjimkou je kniha Sírachovcova z širšího kánonu některých církví).

Téma

Bratr pro doby soužení

Přátelství je zvláštní věc. Vzácná. Kolik má člověk přátel? Těch opravdových, skutečných? Nikdo neřekne, že mnoho, ale někdo možná řekne, že žádného. Mít celoživotního přítele je skutečný dar. Já sám mám tři, a jednoho, kterého jsem měl, jsem ztratil. Nevzpomíná se mi na to lehce.
Téma

Ani žabičkáři, ani konzumáři – A Rocha (čti A Roša)

Pojďte chvilku se mnou – do sauny: z kamen jde horko a stoupá pára, ale přítomní chlapi rudnou a dýmají i hněvem – nadávají na Green Deal a nesmyslná opatření. Jsou to inženýři z konstrukce a nad povinným start-stop systémem do aut kroutí hlavou: výroba takového motoru je dražší a ekologicky náročnější, motor bude mít nižší životnost a benzín to ušetří možná ve velkoměstských zácpách, ale v běžném provozu sotva. Takže to je přece nakonec proti přírodě, a ne pro přírodu. Zatracení ekologové! A pak ti blázni, co se přilepují na silnice a polévají obrazy rajčatovým protlakem. Ekoteroristé to jsou, žabičkáři – žáby jsou pro ně přednější než lidi. Chrání kdejakou havěť, a lidi jsou pro ně škodná.
Téma

Válka a nejistota z budoucnosti

Narodil jsem se na Ukrajině ve městě Mariupol. Můj otec je Rus a matka Ukrajinka. Co si pamatuji, nikdy jsme neměli problémy s tím, že jsme mluvili rusky. Nikdo nikdy neporušil práva rusky mluvících Ukrajinců. Jsem si jist, že polarizace ukrajinské společnosti začala po zapojení Ruska do vnitřních záležitostí Ukrajiny. Před konfliktem na Ukrajině jsem moc nepřemýšlel o tom, kdo jsem – Rus, nebo Ukrajinec. Po ruské invazi se ale zformovala moje ukrajinská identita.
Téma

Sexualita křesťanské mládeže

Jako křesťanská psychoterapeutka jsi u kořenu problémů. Jak moc aktuálním tématem je v dnešní době sexuální identita věřící mládeže?

Velmi aktuálním. Dospívající, žijící v rámci církve, pořád žijí v rámci společnosti – nejsou ve skleníku. Takže pokud toto téma hýbe společností, řeší ho i oni.

Dezinformace

Téma dezinformací není jen tématem horce aktuálním a silně medializovaným, jde o jeden z nejzávažnějších jevů, s nimiž se naše společnost již řadu let potýká. Období pandemie covidu a ruské agresivní války proti Ukrajině tento jev velmi silně aktualizovala, ale ukázalo se, že naše společnost je objektem hybridní dezinformační války už mnohem déle. Ať si to připouštíme, nebo ne, dezinformace se týkají každého z nás. Svou zvrácenou logikou a silou záměrně usilují o naši pozornost a důvěru, ovlivňují nás – a jejich vliv se tedy do nějaké míry projevuje i v životě církve.
Téma

Lhát před Bohem se nevyplácí

Modlitba ve formě rozhovoru s milujícím Otcem a jeho Synem i s Duchem svatým je veliký dar. Je pro mne velikou výsadou, že mohu v průběhu každého dne volat v jakékoli situaci, reagovat na jakýkoli přicházející podnět, kdy vnímám potřebu přinést ho před Boží trůn, či se jen dotazovat, jak mám dané situaci rozumět. Nejkrásnější chvíle prožívám v přírodě, kde mohu nahlas meditovat a hovořit, naslouchat a prosit nebeského Otce, který naslouchá a odpovídá. V Duchu svatém to je přirozené a snadné. Věřím, že modlitby v souladu se světlem přijatým od Pána do dané situace, jsou vyslyšeny, i když viditelný výsledek většinou hned vidět není. Modlit se v Duchu a pravdě je zcela bezpečné.
Téma

O nebezpečí modlitby

Má smysl se modlit? Odpoví mi Bůh? A jak má správná modlitba vypadat? Říkáš, že je to rozhovor s Bohem? Ale jak poznám, že ho slyším a že on slyší mě?
Téma

Slovo – řeka povzbuzení

Slovo. Byl nám dán dar slova. Jak s tímto darem ale nakládáme? Jak se nám daří využívat tohoto daru k blahu druhých a k uctívání Boha, jímž nám byl dán? Rád bych poukázal alespoň na zlomek toho, proč je podstatné, lidově řečeno, držet jazyk za zuby a následovat výzvu apoštola Pavla, kterou dává ve dvacátém devátém verši čtvrté kapitoly Listu Efezským: „Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší.“
Téma

Moc sebenaplňujícího se proroctví

Na konci šedesátých let minulého století pojmenovali a popsali Robert Rosenthal a Lenor Jacobson zvláštní jev. Vedl je k tomu objev, který učinili v experimentu na jedné základní škole. Ve stručnosti: Žákům rozdali testy a učitelům řekli, že se jedná o testy IQ a studijních předpokladů. Pak vybrali průměrné žáky, ale jejich učitelům řekli, že se jedná o žáky nadprůměrné. Učitelé k nim najednou začali přistupovat jinak – věnovali jim více pozornosti, povzbuzovali je, často je chválili. Toto chování vyvolalo v daných žácích sebedůvěru, dodalo jim motivaci – a následně opravdu vedlo k tomu, že začali dosahovat nadprůměrných výsledků. Princip sebenaplňujícího se proroctví, tzv. Pygmalion efekt, platí u lidí všeobecně – vyskytuje se i na pracovišti a v jiných kolektivech nezávisle na věku.
Téma

Slovo za časů internetu

Kdykoliv se objeví nová technologie, pokulhává za ní gramotnost. Lidem chvíli trvá, než se naučí s danou novinkou žít. A někdy je ta chvíle dlouhá. Zpravidla se totiž projeví nejdřív přínos nových technologií, až později jejich slabiny, úskalí a nebezpečí.
Téma

Tajuplná moc slova

Žijeme v informačním a mediálním věku. Od rána do večera na nás dorážejí údaje, pozvánky, nabídky a slogany. Protože jsme vystaveni vodopádu vět, přikládáme jejich slovům čím dál menší váhu. Jako by stále někdo všude kolem chrlil chuchvalce slov. Aby získal voličský hlas. Aby prodal podezřelý výrobek, politické přesvědčení nebo mystickou vizi. Aby vymámil z lidí členské příspěvky.
Téma

Farizejové Ježíšovy doby

Židovství v období Druhého chrámu bylo nesmírně pestré. Současní badatelé hovoří o více než dvaceti různých židovských skupinách či směrech v době Ježíšově. Farizejský směr se zformoval nejpozději ve druhém století před Kristem a měl rovněž několik proudů.
Téma

Milosrdenství a zákon

Čas od času každý z nás sklouzne k pocitu, že přesně víme, jak věci mají být, a vyžadujeme to nejen po sobě, ale hlava nehlava i po svém okolí. Z nám dostupných informací si vyextrahujeme svůj pohled na věc, uděláme z něj klíčovou záležitost a vyžadujeme její dodržování po všech kolem sebe.
Téma

Dějiny křesťanství jsou otázkou čistoty

Čistota v Bibli byla původně rituální. V Mojžíšově zákoně je stanoveno, jak čistoty dosáhnout: pomocí omývání a očišťování. To byla náboženská povinnost. U Izraelců většina rituálních očišťování představovala hygienickou a etickou očistu. Později v době proroků vidíme, že se klade důraz na etiku. S příchodem Pána Ježíše Krista a sestoupením Ducha svatého se čistota přenesla do oblasti morální a duchovní.
Téma